Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство !

Орхан Памук

728x90,booking

Booking.com

travel-in-turkey

travel-in-turkey
travel-in-turkey

неделя, 24 април 2011 г.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ НА ВСИЧКИ ХРИСТИЯНИ ! / CHRIST IS RISEN!

Авторски снимки:"Храм Успение Богородично" от 1844 г. в град Шипка,Казанлъшко - 22.04.2011 г.

24 април 2011, неделя

† Възкресение Христово ­ Пасха

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

CHRIST IS RISEN!

ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ
PASCHAL MESSAGE OF THE PATRIARCH AND THE HOLY SYNOD OF BISHOPS

Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение,защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

Из Пасхалните часове

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Възлюбени във възкръсналия Господ чеда на светата ни Църква,

Отново е Пасха и Църквата ликува! Животът тържествува, а смъртта е победена! Отново ни залива вълна от онази радост, за изричането на която думите не достигат, но която всички верни чувстват в сърцата си в утрото на Христовото Възкресение! Христос воскресе!

Дни и години, столетия и хилядолетия отминават, а нищо не може да помрачи радостта от Възкресението. Нищо не може да заглуши нечуваната вест за възкръсналия Господ, Словото на Отца, Който прие човешка плът и се уподоби на нас, за да ни спаси от греха и да ни дарува живот вечен. Сменят се епохи, раждат се и умират всевъзможни човешки учения, появяват се и изчезват всевъзможни "учители" и "спасители", а вестта за Христовото Възкресение все така продължава да пленява сърца и умове. Да напомня на нас, верните на обещанието, че ни е приготвен дом на небесата, в Царството на Отца, Който изпрати Своя единороден Син, щото "всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен" (Йоан. 3:16). И ето че година след година, Пасха след Пасха, най-неописуемото и чудно събитие от богочовешката история остава в центъра на вярата, надеждата и любовта на милиони, нови и нови Христови ученици и свидетели, ето че и днес, две хилядолетия по-късно, Господ всекидневно прибавя към Църквата Си такива, които се спасяват (Деян. 2:47). И никакви превратности, никакви житейски бури, нито цялата суета на този свят могат да заличат от съзнанието на милионите верни вестта за Христа Иисуса ­ - разпнатия и възкръсналия "в третия ден според Писанията". А какво по-достоверно свидетелство за истинността на нашата вяра и на нашата надежда!

"В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците" (Йоан. 1:4). Така пише боговдъхновеният евангелист и в тези две думи ­ - живот и светлина - ­ се съдържа всичко онова, за което най-много са копнеели потъналите в безнадеждността на мрака и смъртта наши предци. Тъкмо животът и светлината са липсвали най-много на хората - ­ сътворени по Божи образ, призвани към богоуподобяване и вечен живот, но оказали се, поради непослушанието на един човек, подвластни на тлението и смъртта. И ето че при тях идва Самият Живот: "Аз съм хлябът на живота; който дохожда при Мене, няма да огладнее; и който вярва в Мене, няма да ожаднее никога" (Йоан. 6:35). Ето че Божият Син, очакваният Месия възвестява благоприятната Господня година: "Аз дойдох, за да имат живот, и да имат в изобилие" (Йоан. 10:10). Същото чувстват и Неговите ученици, когато Го питат: "Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот" (Йоан. 6:68). И вървят неотлъчно след Него, защото "никога човек не е говорил тъй, както Тоя Човек" (Йоан. 7:46). А думите Му се оказаха истинни, защото ето ­ "Възкръсна Христос и паднаха демоните! Възкръсна Христос и се радват ангелите! Възкръсна Христос и живот се въдвори! Възкръсна Христос, и нито един мъртвец няма в гроба!" (Св. Йоан Златоуст, Похвално слово за Пасха). Затова и ние нека днес възкликнем, заедно с апостола: "Радвайте се винаги в Господа, и пак ще кажа: радвайте се" (Филип. 4:4).

Тази именно радост ­ радостта от възсиялия от гроба живот в утрото на Пасха ­ е неизменният отговор на Църквата на унинието, скептицизма и отчаянието, които, уви, често изместват и нашата вяра, и нашата надежда. Радостта от Възкресението е силата, която ни предпазва, когато вместо от духовното се увличаме по земното и преходното, а забравяме, че ни е приготвен дом на небесата. Когато търсим човешката правда, а пренебрегваме вечната Божия правда. Когато се стремим да подредим и подобрим тукашния живот, а нехаем за бъдещия. Когато забравяме думите на Спасителя: "Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, и да умре, ще оживее" (Йоан. 11:25).

Днес, възлюбени, християнският свят празнува празника на живота, празника на светлината! Днес всички ние, верните, които заедно със Спасителя се погребахме "чрез кръщението в смъртта, та, както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот" (Рим. 6:4), тържествуваме и ликуваме. Защото, да, Христос воистину воскресе! "Възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък" (1 Кор. 15:20). Защото добре знаем, че "както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят" (1 Кор. 15:22). Залог за това е възкръсналият в утрото на Пасха - Иисус Христос ­ Синът Божи, Словото на Отца, нашият Господ, Изкупител и Спасител. Същият Този, Който ни примири с небето и повторно отвори за нас вратите на райското блаженство! Нему да бъдат вовеки славата, честта и поклонението, заедно с безначалния Му Отец и пресветия, благ и животворящ Негов Дух!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В деня на Христовото Възкресение отечески поздравяваме всички верни чеда на светата ни Православна църква ­ - в пределите на Родината и извън нея ­ - с пожелание за духовно и телесно здраве, изобилие от пасхална радост и благопреуспяване в делото на подражанието на Христа, Който е нашата Пасха. Амин!ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД

† МАКСИМ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ

ЧЛЕНОВЕ НА СВ. СИНОД:

† Врачански митрополит КАЛИНИК

† Сливенски митрополит ЙОАНИКИЙ

† Видински митрополит ДОМЕТИАН

† Варненски и Великопреславски митрополит КИРИЛ

† На САЩ, Канада и Австралия митрополит ЙОСИФ

† Западно- и Средноевропейски митрополит СИМЕОН

† Великотърновски митрополит ГРИГОРИЙ

† Русенски митрополит НЕОФИТ

† Неврокопски митрополит НАТАНАИЛ

† Плевенски митрополит ИГНАТИЙ

† Старозагорски митрополит ГАЛАКТИОН

† Ловчански митрополит ГАВРИИЛ

† Пловдивски митрополит НИКОЛАЙ

† Доростолски митрополит АМВРОСИЙ

:::

CHRIST IS RISEN!

PASCHAL MESSAGE OF THE PATRIARCH AND THE HOLY SYNOD OF BISHOPS

"Ever blessing the Lord, we hymn His Resurrection; for, having endured crucifixion, He hath destroyed death by death." (Paschal Hours)

CHRIST IS RISEN!

Beloved in the Resurrected Lord Children of our Holy Church,

It is Pascha again and the Church is rejoicing! Life triumphs and death hath been slained! We are again suffused with that great joy which, though going beyond description, is felt in the hearts of all the faithful at the dawn of Christ's Resurrection! Christ is Risen!

On and on gong along are days and years, centuries and millennia, still the joy of the Resurrection would never be overshadowed. Nothing can ever drown the unparalleled announcement of the Resurrected Lord, the Word of the Father, Who got embodied in human flesh and personified like we are in order to redeem us from our sin and bestow everlasting life. Ages elapsing, all sorts of human teachings loom into sight and then die, a variety of "teachers" and "saviors" come into appearance and then disappear, but the word of Christ's Resurrection hath never reduced its fascination to our hearts and minds. It keeps reminding us, as we are the ones who stick to the promise, that we have a house eternal in Heaven, in the Kingdom of the Father, Who gave His only begotten Son, that "whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life" (John 3:16).

So, year after year, Pascha after Pascha, the most ineffable and wonderful event in the divine human history remains central to the faith and hope and love of millions disciples and witnesses of Christ who grow in number every day; and today, behold, two thousand years after, the Lord adds to the church daily such as should be saved (cf. Acts 2:47). And no vicissitudes, no life commotions, neither all the vanity of this world can obliterate from the consciousness of millions of faithful the word about Jesus Christ, of the One Who was crucified and, then, "the third day He rose again, according to the Scriptures". And isn't this the utmost testimony to the truthfulness of our faith and our hope?

"In him was life; and the life was the light of men" (John 1:4). This is what has been written by the Evangelist inspired by God and there are these two words: life and light, which are the ones invested with all that was most craved for by our predecessors who then lived deep in the hopelessness of darkness and death. It is exactly life and light what was missing to men most, for though they had once been created after His image and had been called upon to live their everlasting life in godlike manner, it so happened that they brought themselves to corruption and death because of the disobedience of one single man. And then there was Life Himself that came to men: "I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst" (John 6:35). So the Son of God, the hoped-for Messiah heralded the auspicious year of the Lord: "I am come that they might have life and that they might have it more abundantly" (John 10:10). His disciples, too, felt this was true, when they told Him: "Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life" (John 6:68). So they never went away from Him, as "never man spake like this man" (John 7:46). And His words proved to be true, for now we have it: "Christ is risen, and the demons are fallen! Christ is risen, and the angels rejoice! Christ is risen, and life reigns! Christ is risen, and not one dead remains in the grave!" (Paschal Homily of St. John Chrysostom) Therefore, let us cry out together with the Apostle: "Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice" (Phil. 4:4).

This special joy, the joy that life shone forth from the sepulcher in the Paschal dawn, is the unchanging response of the Church to despondency, skepticism and despair which, unfortunately, often take the place of our faith and our hope. Rejoicing in the Resurrection is the energy that safeguards us whenever we tend to be carried away by what is earthly and transitional rather than with what is spiritual, this way forgetting about the house prepared for us in Heaven. Whenever, seeking the truth of men, we disregard the eternal truth of God. Whenever, aspiring to make this life of ours more comfortable and well-arranged, we neglect the coming life. Whenever we forget the words of our Savior: "I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live" (John 11:25).

Today, dear beloved, the Christian world is celebrating the Feast of Life, the Feast of Light! Being the faithful ones, who are "buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life" (Rom. 6:4), we all feel exulted and greatly rejoiced today. For, yes, indeed, He is Risen! "Now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept" (1Cor.15:20). For we are sure that "as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive" (1Cor.15:22). We have been provided a guarantee and this guarantee is the One Who is Risen in the Paschal dawn, that is Jesus Christ, or the Son of God, the Word of the Father, our Redeemer and Savior. That same One who has reconciled us with Heaven, opening once more for us the gates of Paradise bliss. Glory, worship and laud ever and for ever to Him and to His Father and to the most holy and good and life-giving Spirit of His!

CHRIST IS RISEN!

On the Day of Christ's Resurrection we are fatherly greeting all faithful children of our holy Orthodox Church - both those who are living within our Motherland and who are living abroad - wishing them spiritual and physical health, plenty of Paschal joy and good and successful advance in the work of following Christ Who is our Pascha. Amen!

HEAD OF THE HOLY SYNOD

† MAXIM

PATRIARCH OF BULGARIA AND METROPOLITAN OF SOFIA

† Metropolitan KALINIK of Vratsa

† Metropolitan JOANICIUS of Sliven

† Metropolitan DOMETIAN of Vidin

† Metropolitan CYRIL of Varna and Velicky Preslav

† Metropolitan JOSEPH of USA, Canada and Australia

† Metropolitan SIMEON of Western and Central Europe

† Metropolitan GREGORIUS of Velicko Turnovo

† Metropolitan NEOPHIT of Rousse

† Metropolitan NATHANEIL of Nevrokop

† Metropolitan IGNATIUS of Pleven

† Metropolitan GALAKTION of Stara Zagora

† Metropolitan GABRIEL of Lovech

† Metropolitan NICHOLAUS of Plovdiv

† Metropolitan AMBROSIUS of Dorostol

http://bg-patriarshia.bg / http://turkofil.tumblr.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Петиция за свалянето на имунитета на Волен Сидеров

Избитите от комунистическия режим на Тодор Живков по време на т.нар. "Възродителен процес".2