Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство !

Орхан Памук

728x90,booking

Booking.com

travel-in-turkey

travel-in-turkey
travel-in-turkey

събота, 5 декември 2009 г.

Турция може да промени дипломатическата си политика !

Турция може да промени дипломатическата си политика !

2009

Променя ли се ориентацията на турската външна политика? Ориентира ли се Турция от запад на изток?

От Ерол Измирли за Southeast European Times в Истанбул -- 09

photo

Илхан Танир, водещ рубрика в "Хюриет Дейли Нюз". [Предоставена от Илхан Танир]

Въпреки че турското правителство отрича да има промяна във външната му политика, промяна в неговите регионални приоритети привлече критичното внимание особено на западания свят.

Експертът по външна политика във Вашингтон и колумнист на "Хюриет Дeйли Нюз" Илхан Танир разговаря с кореспондента на SETimes Ерол Измирли за това дали страната променя своя дипломатически курс.

SETimes: В продължаващия дебат за това дали Турция променя курса си, как ще опишете външната политика на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР)?

Илхан Танир: Първо мисля, че управлението на ПСР трябва да се разглежда главно като прагматично, а не като идеологическо. Дори твърдя, че това е най-прагматичното управление, което Турция е имала някога. С езика на този начин по отношение на външните отношения, понякога ПСР се проявява като най-либералното и най-западното ориентирано правителство в историята на Турция.

SETimes: Мислите ли, че мотивът зад новата политика е страната да бъде регионална сила или да стане гласът на мюсюлманския свят?

photo

Tурция се стреми към по-добри отношения с кюрдското население в Турция. [Гети Имиджис]

Taнир: Най-голямата причина за тези проактивни политики смятам, че е Турция да заеме позиция на една от регионалните сили, както е в други части на света. Турските външни политици, [външният министър Aхмет] Давутоглу като водеща фигура, очевидно смята, че Турция има достатъчно инструменти, за да играе тази роля. Нейната история, растяща икономика, относително многобройно население, географско разположение - с нейното преимущество или проблеми, религиозна идентичност, както и светското й минало, ги карат да мислят, че Турция наистина е готова за задачата да стане регионална сила.

Tурция се опитва да реши историческата безизходица с Армения и се стреми към по-добри отношения с кюрдите в Северен Ирак, както и с кюрдското население в Турция. Тя също подкрепя преговорите за обединение на Кипър, особено по време на референдума през 2004 г... и все още поддържа постоянна позиция за пълно членство в ЕС... Следователно може да се твърди, че Турция се опитва да подобри имиджа си както на изток, така и на запад.

Казвайки това, аз вярвам, че това стратегическо мислене и многостранен подход включва много рискове. Ако се злоупоотреби с този дух на самоувереност, някои от последствията може да се окажат доста травматични.

SETimes: Смятате ли, че самоувереността на Анкара ще предизвика проблеми в отношенията й със Запада?

Taнир: Взаимоотношенията на Турция с две съседни страни предизвикаха недоумение напоследък - със Сирия и с Иран. В тези два случая Турция получи и все още получава остри критики от много политици и коментатори, както на запад, така и в Турция.

По отношение на [връзките й] със Сирия турският външнополитически екип отчете международните обстоятелства и предвиди, че трябва да направи компромис по отношение на твърдата си позиция и политика срещу Сирия.

photo

Сирийският президент Башар ал-Асад (вляво) и турският премиер Реджеп Тайип Ердоган в Истанбул. [Гети Имиджис]

От друга страна Турция се опитва да приложи същия подход в отношенията си с друга проблемна съседка - Иран. Турция и Иран са двете страни, които се конкурират за регионално влияние от векове... Новата история на отношенията с Иран, особено след идването на ислямисткия режим в Иран преди около 30 години [доведе до по-] напрегнати отношения ...

SETimes: Охлаждането на отношенията на Турция с Израел също трябва да се отбележи по отношение с настоящите тенденции във външната политика. Как преценявате това?

Taнир: На пръв поглед протестът на Турция срещу подхода на Израел има смисъл. Обаче когато този подход бъде разгледан отблизо, става ясно, че политическите лидери на Турция правят нещо повече от това да критикуват. Турция прилага някои остри аргументи в международните дипломатически отношения между двете страни, които до неотдавна бяха добри.

Tези аргументи многократно се огласяват, очевидно за да ограничат отношенията с Израел. Турските лидери не са намалили критиките си към Израел след срещата на върха в Давос, докато израелската страна, поне няколко пъти протяга маслинени клонки. Едва напоследък израелският премиер отхвърли посредническата роля на Турция със Сирия, [което] официално прекрати съществуващия от десетилетия стратегически съюз.

Губи ли Западът Турция?

Taнир: Каква е рецептата да не се изгуби Турция? Това, изглежда, е проблем и главна тема на много дискусии в западните кръгове сред политици и коментатори. Как могат западняците да бъдат уверени в поддържащата роля на Турция, когато и ако дойде този драматичен момент на истината? Страхувам се, че това също зависи повече и от западните страни, отколкото от прагматичната турска администрация.

Първите стъпки на тази утвърждаваща западна роля могат да се предприемат, когато [премиерът Реджеп Тайип ] Eрдоган посети Вашингтон в началото на декември. По време на това посещение и в бъдеще, [американският президент Барак] Oбама трябва да направи някои съществени предложения. С други думи, да изложи някои прагматични причини за приближаването на Турция към Западния съюз по отношение на иранския проблем или изобщо, ако той или западният свят искат Турция да бъде с тях.

Това съдържание е изготвено специално за SETimes.com

>>>

Turkey's diplomacy policies could be shifting

2009

Is the orientation of Turkish foreign policy changing? Is Turkey swaying from the West to the East?

By Erol Izmirli for Southeast European Times in Istanbul -- 09

photo

Hurriyet Daily News columnist Ilhan Tanir. [Courtesy of Ilhan Tanir]

Although the Turkish government denies any foreign policy change, a shift in its regional priorities has triggered scrutiny -- especially in the Western world.

Washington-based foreign policy expert and Hurriyet Daily News columnist Ilhan Tanir spoke with SETimes correspondent Erol Izmirli on whether the country is changing its diplomatic course.

SETimes: In the ongoing debate on whether Turkey has changed its axis, how would you describe the ruling Justice and Development Party's (AKP) foreign policy?

Ilhan Tanir: First, I think the AKP administration should be [viewed] primarily as a pragmatist administration rather than an ideological one. I would even argue that this is the most pragmatist administration Turkey has ever seen. In terms of this modus regarding foreign relations, the AKP sometimes comes into view as the most liberal and most western [focused] government in Turkey's history.

SETimes: Do you think the motive behind the new policies is to be a regional power or to become the voice of the Muslim world?

photo

Turkey is looking for a better relations with the Kurdish population in Turkey. [Getty Images]

Tanir: The biggest reason for these pro-active policies, I believe, is to position Turkey as one of the regional powers like in the other parts of the world. Turkish foreign policy thinkers, [Foreign Minister Ahmet] Davutoglu as a leading actor, apparently believes that Turkey has enough tools in its toolbox to play this role. Its history, growing economy, relatively vast population, geographical location -- with its advantages or complications, religious identity as well as secular past, lead them to think that Turkey is indeed up to this task of being a regional power.

Turkey is trying to unlock its historic impasse with Armenia and is looking for better relations with the Kurds in northern Iraq as well as with the Kurdish population in Turkey. It also supported the reunification talks in Cyprus, especially during the referendum in 2004 ... and it still maintains a persistent approach for full membership of the EU .... Hence, it can be argued that Turkey is trying to advance its profile both in the East and the West.

That being said, I do believe that this strategic deep thinking and multi-dimensional approach incorporates many hazards. If this spirit of self-confidence is mismanaged, some of its consequences may be quite traumatic.

SETimes: Do you think Ankara's self-confidence will cause trouble in its ties with the West?

Tanir: Turkey's relations with its two immediate neighbours have raised many eyebrows in recent times -- with Syria and with Iran. In these two instances, Turkey received and still receives heavy flak from many policymakers and commentators, both in the West and Turkey.

Regarding [its ties] with Syria, the Turkish foreign policy team read the international conjuncture and foresaw that [it] had to compromise its hard stance and policies against Syria.

photo

Syrian President Bashar al-Assad (left) and Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan in Istanbul. [Getty Images]

On the other hand, Turkey has been trying to apply the same approach in its relations with another problematic neighbour, Iran. Turkey and Iran are the two countries that have been competing for regional influence for centuries ... The recent history with Iran, especially since the Islamic regime came to the helm in Iran about 30 years ago, [resulted in more] tense relations ...

SETimes: The cooling in Turkey's ties with Israel is also noteworthy in regards to the current foreign policy trends. How do you evaluate this?

Tanir: On first impression, Turkey's protest against Israel's approach makes sense. However, when this approach is looked into more closely, one can see that Turkey's political leaders do more than criticise. Turkey applies some sharp arguments in the international diplomatic relations between the two countries, which have had a pretty good recent record.


These arguments have been voiced over and over again, apparently to abridge the relationship with Israel. Turkish leaders [have not] lessened their criticism of Israel since the Davos Summit, while the Israeli side, at least a few times, has extended olive branches. Only recently did Israel's prime minister reject a Turkish mediation role with Syria, [which] officially ended the decades-long strategic alliance.

Is the West losing Turkey?

Tanir: What is the recipe for not losing Turkey? It seems a big concern and the main topic of many discussions in Western circles among policy makers and commentators alike. How can Westerners be confident of Turkey's supporting role when/if such a dramatic moment-of-truth comes? I am afraid that this also depends more on the Western countries, rather than the pragmatist Turkish administration.

The first steps of this Western assertive role can be taken when [Prime Minister Recep Tayyip] Erdogan visits Washington, DC in the beginning of December. During this visit, and in the future, [US President Barak] Obama has to extend some tangible offers. In other words, lay out some pragmatic reasons for Turkey to get closer to the Western alliance, in terms of the Iranian conundrum or in general, if he or the Western world wishes Turkey to side with them.

This content was commissioned for SETimes.com

>>>

Türkiye’nin diplomatik politikalarında değişim olabilir

2009

Türk dış siyaseti yön mü değiştiriyor? Türkiye Batıdan Doğuya mı yöneliyor?

Erol İzmirli, Southeast European Times, İstanbul -- 09

photo

Hürriyet gazatesi yazarı İlhan Tanır. [İlhan Tanır’ın izni ile yayınlanmıştır]

Türk hükümeti, dış siyasetinde herhangi bir değişiklik olmadığını söylese de, ülkenin bölgesel önceliklerinde görülen değişim – Batı dünyası başta olmak üzere – herkesin dikkatini çekiyor.

Washington’da yaşayan dış siyaset uzmanı ve Hürriyet yazarı İlhan Tanır, ülkenin diplomatik rotasını değiştirip değiştirmediğine dair görüşlerini, muhabirimiz Erol İzmirli ile paylaştı.

SETimes: Türkiye’nin dış siyaset ekseninde bir değişiklik olup olmadığına dair tartışmalar çerçevesinde, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisinin (AKP) dış siyasetini nasıl tanımlıyorsunuz?

İlhan Tanır: Öncelikle AKP hükümetinin ideolojik değil, pragmatist bir yönetim olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta bu hükümetin bugüne dek Türkiye’nin gördüğü en pragmatist hükümet olduğunu bile söyleyebilirim. Dış siyasette izlenen bu yöntem bakımından AKP kimi zaman Türkiye tarihinin en liberal ve en Batı odaklı hükümeti olarak hareket ediyor.

SETimes: Sizce yeni politikaların ardındaki itici güç, bölgesel güç olma isteği mi, yoksa İslam dünyasının sesi olmak mı?

photo

Türkiye, ülkedeki Kürt nüfusla daha iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. [Getty Images]

Tanır: Bence bu proaktif politikaların en büyük nedeni, Türkiye’yi, dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi bölgesel bir güç olarak konumlandırma isteği. Öyle görünüyor ki başrolde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere Türk dış siyaset düşünürleri, Türkiye’nin bu rolü üstlenmek için gereken herşeye sahip olduğuna inanıyor. Ülkenin tarihi, büyüyen ekonomisi, nispeten yüksek nüfusu, coğrafi konumu –avantajları ve dezavantajları ile –, gerek dini kimliği gerek laik geçmişi, bölgesel güç olma görevine uygun olduğunu düşündürüyor.

Türkiye Ermenistan ile olan tarihi anlaşmazlığa son vermeye ve hem Kuzey Irak’taki Kürtler hem de Türkiye’deki Kürt nüfus ile daha iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesine ilişkin görüşmelere de, özellikle de 2004 yılındaki referandum sırasında büyük destek verdi. Ayrıca AB’ye tam üyelik konusunda da hâlâ istikrarlı bir tutum içinde. Dolayısıyla Türkiye’nin hem Doğudaki hem de Batıdaki profilini geliştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte bu stratejik derinliği olan fikirlerin ve çok yönlü yaklaşımın pek çok tehlikeyi de içinde barındırdığını düşünüyorum. Bu kendine güven duygusu yanlış yönetilirse, oldukça travmatik sonuçlar doğurabilir.

SETimes: Sizce Ankara’nın kendine duyduğu bu güven, Batı ile olan ilişkilerinde sorun yaratacak mı?

Tanır: Türkiye’nin iki yakın komşusu – Suriye ve İran – ile olan ilişkileri son zamanlarda dikkat çekiyor. Bu iki örnek konusunda Türkiye hem Batılı hem Türk politikacılar ve yorumculardan oldukça ağır eleştiriler aldı ve hâlâ da almaya devam ediyor.

Suriye olan ilişkilerde Türk dış siyaset ekibi, uluslararası konjonktürü okudu ve Suriye’ye yönelik katı tutum ve politikaların gevşetilmesi gerektiğini öngördü.

photo

Suriye Devlet Başkanı Başer Esad (solda) ve Türk Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da. [Getty Images]

Diğer tarafta Türkiye, bir diğer sorunlu komşusu İran ile olan ilişkiler konusunda da aynı yaklaşımı uygulamaya çalışıyor. Türkiye ve İran, yüzyıllardır bölgesel nüfuz için birbiriyle rekabet eden iki ülke. Yakın geçmişe, özellikle de 30 yıl önce İslami rejimin İran yönetimini ele almasından bu yana geçen sürece bakıldığında, ikili ilişkilerin daha da gerildiğini görüyoruz.

SETimes: Türkiye’nin İsrail ile olan ilişkilerindeki soğukluk da dış siyaset eğilimleri açısından dikkat çekici bir gelişme. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tanır: Türkiye’nin İsrail’in yaklaşımına yönelik protestosu, ilk bakışta mantıklı geliyor. Fakat bu yaklaşımı mercek altına aldığımızda, Türkiye’nin siyasi liderlerinin eleştiri boyutunu aştıklarını görüyoruz. Epey olumlu bir geçmişe sahip İsrail-Türkiye diplomatik ilişkilerinde, Türkiye bazı sert iddialar ortaya atıyor.

Bu iddialar, herhalde İsrail ile olan ilişkileri kesintiye uğratmak için tekrar tekrar dile getiriliyor. Türk liderler, Davos Zirvesi'nden bu yana İsrail’e yönelik eleştirilerini azaltmadı, oysa diğer tarafta İsrail Türkiye’ye en az birkaç kez zeytin dalı uzattı. Çok kısa bir süre önce İsrail başbakanının Türkiye’nin Suriye konusunda arabulucu rolü üstlenmesini reddetmesi, onlarca yıldır süren stratejik ittifakı resmi olarak sona erdirmiş oldu.

Batı Türkiye'yi kaybediyor olabilir mi?

Tanır: Türkiye’yi kaybetmemenin reçetesi nedir? Bu sorunun yanıtı, Batılı çevrelerde hem siyasetçiler hem de yorumcular arasında büyük bir endişe kaynağı ve temel bir tartışma konusu. Eğer olur da kritik bir karar anı gelirse, Batılılar Türkiye’nin desteğini alacaklarından nasıl emin olabilirler? Korkarım bu sorunun yanıtı, pragmatist Türk yönetiminden ziyade Batılı ülkelere bağlı.

Batının bu olumlu rolü ile ilgili ilk adımlar Başbakan Recey Tayyip Erdoğan’ın Aralık ayı başında başkent Washington’a yapacağı ziyaret sırasında atılabilir. Amerikan Başkanı Barak Obama, bu ziyarette ve daha sonrasında bazı somut tekliflerde bulunmalı. Diğer bir deyişle, Türkiye’nin ABD ve Batı dünyasının yanında yer almasını istiyorsa İran konusunda Türkiye’nin neden Batı ittifakına daha yakın olması gerektiğine dair pragmatik nedenler öne sürmeli.

Bu içerik SETimes.com için hazırlanmıştır.

>>>

Портал Турция

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Петиция за свалянето на имунитета на Волен Сидеров

Избитите от комунистическия режим на Тодор Живков по време на т.нар. "Възродителен процес".2